Heb je vragen over schuld?
Wij staan je graag te woord.

Complexe hulpaanvragen GripOpSchuld (Weekblad voor Deurne, 13 juli 2017)

In het afgelopen jaar daalde het aantal aanvragen van 155 in 2015 naar 142 in 2016. Dat is voor het eerst sedert de start van GripOpSchuld ( GOS). Daar stond tegenover dat de cliënten langer moesten worden ondersteund, door de ingewikkeldheid van de casussen. Het totaal aantal aanvragen sedert de start, bedroeg eind 2016 547.

De organisatie van de zorg in Deurne veranderde ingrijpend met consequenties voor GOS. Bovendien gaat GOS budgetbeheer aanbieden.

Grip Op Schuld zet zich zonder vooroordelen in om mensen in Deurne met schulden te helpen structuur aan te brengen in inkomsten en uitgaven, om zo schuldenvrij te worden en te blijven.

Zorg in Deurne

De afgelopen twee jaar is in Nederland  op zorggebied veel veranderd. De zorg ging van het rijk naar de gemeenten en dat bleek in de praktijk een uiterst complexe operatie.

Dat hele zorgorganisatieproces kwam in de Peel in een stroomversnelling toen begin 2016 duidelijk werd, dat Helmond de samenwerking in Peel 6.1 vanaf 1 januari 2017, niet wenste te continueren. In de Peel werken nu vijf gemeenten samen met als uitgangspunt dat de zorg zo dicht mogelijk bij de zorgbehoevende burger wordt georganiseerd. Op korte termijn werd een nieuwe organisatievorm opgezet met het gebiedsteam als uitgangspunt. De medewerkers van het gebiedsteam brengen in eerste instantie de hele problematiek van een cliënt in kaart. Er zijn principe afspraken gemaakt tussen het gebiedsteam en GOS, die als uitgangspunt dienen voor de onderlinge samenwerking. Uitgangspunt is dat GOS voor de gemeente Deurne het eerste aanspreekpunt is voor schulden en de toegang vormt voor de bovengemeentelijke schulddienstverlening.

Budgetbeheer

GOS had in 2016 vier coördinatoren als vrijwilliger beschikbaar. Deze coördinatoren maakten werkweken van 25 tot 30 uur. Het bleek ondoenlijk om nieuwe coördinatoren te werven, die bereid waren zoveel vrije tijd in dit project te steken.

GOS wilde daarom als organisatie door ontwikkelen waarbij de aansturing van de  maatjes mede door professionals moest gaan gebeuren. Daarnaast wilde het bestuur graag budgetbeheer aanbieden als uitbreiding van haar takenpakket. Bij budgetbeheer gaat iemand het budget van een cliënt beheren. Het inkomen van de cliënt komt binnen op een speciale rekening, waarvan de beheerder noodzakelijke betalingen verzorgt en aan de cliënt leefgeld geeft. Uitgangspunt vormt het voorkomen van nieuwe schulden. Daarnaast moeten de budgetbeheerders de operationele aansturing van GOS gaan verzorgen. Bovendien gaat GOS op verzoek van de gemeente Deurne als enige organisatie in Deurne, de toegang tot de bovengemeentelijke schulddienstverlening verzorgen. De gemeente bewilligde in het subsidieverzoek en stelde budget beschikbaar voor de aanstelling van twee buco’s ( budgetbeheerder, coördinator).

Complexe casussen

De meeste aanmeldingen waren complex en stelden hoge eisen aan de deskundigheid van de maatjes. Kostte de ondersteuning in 2015 gemiddeld 3,5 maanden, in 2016 werd dat ruim 5 maanden, waarmee uitgespaarde tijd als gevolg van minder aanvragen, ruimschoots werd gecompenseerd.

De toegenomen complexiteit ontstond mede omdat cliënten  als gevolg van late aanmelding, grotere schulden hadden vergeleken met 2015.Cliënten vroegen door veranderde omstandigheden ook opnieuw steun. Deze cliënten bleken niet in staat zonder permanente ondersteuning, hun financiën te beheren. Budgetbeheer zou voor hen een oplossing kunnen zijn.

Vluchtelingenwerk meldde veel nieuwe statushouders aan. Veel statushouders zijn getraumatiseerd en hebben grote moeite om mensen te vertrouwen. Ze hebben moeite zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur, gewoonten, rechten en plichten. Het aanvragen van zorgtoeslag of bijzondere bijstand stelt hen voor grote problemen. De beste oplossing zou zijn de statushouder gedurende enige tijd verplicht onder budgetbeheer te stellen.

Ook veel zzp-ers met complexe problemen vroegen om hulp.

Aanmeldingen

In 2016 ondersteunde GOS 142 cliënten tegenover 155 in 2015. Opvallend was dat zich twee maal zoveel alleenstaanden dan gezinnen hebben aangemeld. De meeste aanmeldingen kwamen uit respectievelijk de Heiakker, de Koolhof en Deurne centrum. Opvallend weinig cliënten kwamen uit Vlierden, Helenaveen, Liessel, de Walsberg en Neerkant. De overgrote meerderheid van de aanmelders ( 80) vond de weg naar GOS op eigen initiatief.

De doelstelling die GOS wilde halen in de diverse casussen, werd in veruit de meeste gevallen gerealiseerd.  Een beperkt aantal gevallen werd doorverwezen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening of naar bewindvoering. Sommigen kwamen niet in aanmerking voor ondersteuning vanwege drugsverslaving. Een aantal cliënten stopte de hulpverlening zelf, veelal omdat ze de verplichtingen niet wensten na te komen.

Het jaar 2017

Voor 2017 verwacht GOS gezien de cijfers over de eerste maanden, een verdergaande stijging van het aantal hulpvragen vergeleken met 2016. Deze verdere groei van de hulpvraag vraagt ook om organisatorische aanpassingen. GOS heeft nu een bestuur van slechts drie personen dat uitbreiding behoeft en GOS doet dan ook een beroep op vrijwilligers om zich aan te melden.

 

 

 

 

 

 

 

Heb je een vraag?

Je kunt je vraag stellen via het vragenformulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Of je kunt je vraag stellen door ons te bellen tijdens kantooruren op onderstaand telefoonnummer.

Vragenformulier

Wil je als maatje aan de slag gaan?

Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken!

Meer weten?